Egyházaink hírei

2022. november 25. 11:53 (péntek) /

„Lelkem hozzád emelem, Uram, én Istenem, benned bízom, ne valljak szégyent! Ne ujjongjon ellenség fölöttem, hiszen aki benned bízik, meg nem szégyenül.”(Zsolt 24,1–3.) 

 

Kezdődik az adventVasárnap, november 27-én kezdetét veszi az egyházi év egyik legszebb időszaka, az advent. A latin eredetű szó – adventus – eljövetelt jelent. A karácsonyig tartó négy hét alatt az Egyház tiltja az esküvők, zajos mulatságok szervezését, a hívek böjtölve, testben és lélekben megtisztulva készülnek a Megváltó születésének ünnepére. Advent első vasárnapja egyben az új egyházi év kezdete. Templomainkban a szentmise keretében meggyújtják a koszorúba tűzött első gyertyát, amit az elkövetkező három vasárnapon egy-egy újabb követ, hét közben pedig hajnali misén, rorátén vesznek részt a hívek. Az elkövetkező liturgikus év „A” év lesz, amelynek keretében Máté evangéliuma kerül megközelítően teljes és folyamatos felolvasásra.

 

Arad 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban advent idején 6.30 órától roráté hajnali szentmisét tartanak a Szűzanya tiszteletére. Minden szombaton, 17 órakor adventi gyertyagyújtást tartanak. December 4-én, vasárnap 15 órakor német, 16 órakor magyar nyelvű szentségimádást tartanak. December 8-án, csütörtökön Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepén a szentmisék sorrendje a következő: 8 órától német, 10.30 órától plébániai nagymise, 17 órától magyar, 18 órától román nyelvű szentmisét celebrálnak.

Az arad-ségai Kis Szent Teréz római katolikus templomban vasárnap, advent első vasárnapján 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor az egyházközséghez tartozó Tornyán, 10 órakor szentmise Kisiratoson. Az egyházközségben megkeresztelték Zsíros Márk-Rolandot és Kiss Aaron-Beniamint. Házasságot kötött Kiss Roland-Valentin és Kovács Alexandra-Mária. Elhunyt Fader Károly-György (68) és Moștior Svetlana-Aneta (73). Tornyán elhunyt Somogyi Tibor (46).

Az arad-mikelekai római katolikus egyházközségben advent első vasárnapján 8 órakor Öthalmon, 9.30 órakor Mikela­kán román, 10.45 órától magyar nyelvű szentmise, 15 órakor Újpanáton kezdődik a szentmise. Elhunyt Scheak Alexandru Paul (89) és Sârbu Adalbert (71). A helybeli parókián a megszokott program szerint hittanórára várják a gyermekeket.

Az újaradi római katolikus templomban november 26-án, szombaton 10 órakor hittanóra, előkészület az első szentáldozásra. Délután 17 órakor a kisszentmiklósi templomban előesti mise vasárnapra. November 27-én, vasárnap 9 órakor magyar, 10 órakor német nyelvű istentisztelet. 13 órakor szentmise Angyalkúton. 

A nagyiratosi római katolikus egyházközségben november 25-én, pénteken Alexandriai Szt. Katalin emléknapján 17 órakor szentmise Kontró Ferenc és Teréz, valamint a fiaik Ferenc és András tiszteletére. November 26-án, szombaton 17 órakor szándékra, november 27-én, advent 1. vasárnapján 9 órától Kisvarjason, 10 órától Nagyiratoson, a plébánia híveiért, 11.30 órakor Nagyvarjason kezdődik a szentmise.

Az Arad-belvárosi református egyházközségben a héten szombatig minden nap 17 órától bűnbánati alkalmat tartanak. Vasárnap 10 órakor advent alkalmából úrvacsorával egybekötött ünnepi istentiszteletet tartanak a templomban, a vasárnap délutáni istentisztelet 17 órakor kezdődik. 

A mosóczy-telepi református egyházközségben november 24-én és 25-én, csütörtökön és pénteken adventre készülve bűnbánati alkalmakat tartanak 18 órától. Szombaton 11 órától vallásóra lesz, ám az ifjúsági bibliaóra 18 órától elmarad, mivel a gyülekezet tagjai a gáji református egyházközségben tartott zenés adventi istentiszteleten vesznek részt 16 órától. Vasárnap 10 órától advent alkalmából úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteletet tartanak, a délutáni istentisztelet 18 órától kezdődik. Jövő héten, kedden 10 órától a gyülekezet tagjai a Reggeli csendesség nevet viselő gyülekezeti alkalomra gyűlnek össze. Szerdán 18.30-tól tini ifjúsági istentiszteletet tartanak. Csütörtökön 19 órától a Jelenlét-imaközösségbe várják szeretettel a gyülekezet tagjait. 

A borosjenői református egyházközségben november 26-án, szombaton 14 órától adventre készülve bűnbánati alkalmat tartanak, vasárnap 14 órától pedig úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteletet tartanak szintén advent alkalmából. 

Ágyán pénteken 16 órától az elsőéves káté órára járóknak, 17 órától a másodéves kátéórára járóknak tartanak felkészítő órát, valamint 18 órától ifjúsági bibliaórát tartanak. Szombaton 10 órától vallásórát tartanak. A vasárnapi istentisztelet 11 órától kezdődik. 

Pankotán vasárnap 16 órától úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteletet tartanak. 

A nagyzerindi református egyházközségben csütörtökön és pénteken 17 órától, a bélzerindi templomban pedig 16 órától tartanak bűnbánati istentiszteletet. Szombaton 16 órától a gyülekezet tagjai részt vesznek az arad-gáji református egyházközségben szervezett zenés adventi istentiszteleten. November 27-én, vasárnap advent első vasárnapja alkalmából úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteletet tartanak Nagyzerinden 10.30-tól, Bélzerinden 13 órától. 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet, csütörtökön 17 órától bibliaórát, szombaton 10.30 órától konfirmációi előkészítőt tartanak. A gyülekezet Facebook-oldalán naponta 10 órától áhítat követhető. 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 17 órától gyermek énekpróba, szombaton 11 órától kápolnaszentelés, aminek a programja a templomban kezdődik, ahol Adorjáni Dezső Zoltán püspök hirdet igét, utána a templomban sokadalmi programot szerveznek.

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 16 órától tiniklub, vasárnap 10 órától úrvacsorás istentisztelet Simonyifalván, ahol Fehér Attila esperes hirdet igét. Ugyanaznap 15 órától Apatelken, 17 órától Pankotán kezdődik az úrvacsorás istentisztelet.

Az  arad-belvárosi baptista gyülekezet advent első vasárnapján örömmel küldi fohászát az eljövendő Úrhoz. Az igehirdetés Csillag jön fel Jákóbból címmel hangzik el Szabó Sándor lelkipásztor részéről, majd este férfi és női köri alkalomra kerül sor.

 

Hunyad

A dévai római katolikus egyházközségben szombaton reggel 10 órától a Szent Antal Közösségi Házban adventi koszorúkészítés lesz. A plébánia a fenyőágakat és a kötéshez szükséges dolgokat biztosítja. Szombaton, november 26-án este a 6 órás szentmise kezdetén megáldják az otthon elkészített, vagy vásárolt adventi koszorúkat és meggyújtják az első adventi gyertyát. A szentmise után Molnár Levente, Liszt Ferenc-díjas operaénekes a Partiumi Keresztény Egyetem ének-zene szakos tanáraival és diákjaival adventi koncertet tart a templomban. Az irodában és a sekrestyében megvásárolható a 2023-as esztendőre a falinaptár, a forgatós naptár és a Katolikus Kincses Kalendárium.

A dévai református egyházközségben adventre készülve, e héten minden délután 17 órától bűnbánati istentiszteletet tartanak.

A marosnémeti református leányegyházban pénteken, november 25-én a Marosnémeti Templom Őrei kitakarítják a templomkerti sírokat.

A Marosillyei Református Templom Őrei kezdeményezésére szombaton 13.15 órától áhítatot tartanak a marosillyei református templomban. Ezt követően 14.30 órától játékos levélíró délutánra várnak szeretettel mindenkit a dévai református parókiára. 

A lupényi református egyházközségben adventre készülve, e hét minden délutánján 17 órától bűnbánati istentiszteletet tartanak.

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap 10 órától lesz istentisztelet, majd úrvacsoraosztás.

A kudzsiri református egyházközségben vasárnap 12.30 órától lesz istentisztelet és úrvacsoraosztás. 

A petrozsényi római katolikus egyházközségben advent idején minden szerdán és szombaton reggel 7 órától tartanak hajnali szentmisét.

 

Temes

A temesvár-újkissodai templomban (Victor Hugo utca 2. sz.) folytatódik a pünkösd ünnepe előtt megkezdett szentségimádás, amelyre minden héten szerdán a 18 órakor kezdődő szentmisét követően kerül sor. Jäger Béla helyi plébános vezetésével a szentségimádást a plébániai közösségért és az új plébániaépület befejezéséért ajánlják fel.

Templombúcsúk az egyházmegyében A temesvár-belvárosi római katolikus templom védőszentje Alexandriai Szent Katalin. A templombúcsút a közösség idén november 25-én, pénteken ünnepli. A szentmisét 17 órai kezdettel Pál József Csaba megyés püspök celebrálja, szentbeszédet mond Sima Milan krassócsörgői plébános.

Sakkverseny Kolping kupaA temesvári Kolping Legényegyleti Ház és a Mediator Sakk Klub közös szervezésében november 26-án, szombaton a Kolping Házban (Dr. Ioan Bontila utca 12–14. szám) sakkversenyt szerveznek gyermekek és fiatalok számára. Nevezési határidő: november 25. A verseny 9–17 óra között zajlik. 

Ifjúsági programokAz Egyházmegyei Ifjúsági Központ előzetesen kiadott pasztorális tervének megfelelően a programok a következők:November 26. – Az első adventi gyertya meggyújtása Tiszafa helységben. A hegyvidéki főesperességben a fiatalok szokásos adventi gyertyagyújtására november 26-án, szombaton kerül sor a tiszafai (Eibenthal) templomban. A rendezvény mottója: Szolgálva hozunk fényt!Program: 10 órakor érkezés; 11 órakor katekézis, előadó: Sima Milan krassócsörgői plébános; 11.30 órakor kiscsoportos beszélgetés; 13.30 órakor műhelyek: adventi koszorú készítése; 15 órakor szentmise, főcelebráns: Pál József Csaba megyés püspök. A liturgiát az egyházmegye közösségi oldalán közvetítik.  A második adventi gyertyát december 3-án, szombaton a vingai templomban gyújtják meg. Pál József Csaba megyés püspök 17 órakor celebrál szentmisét, amelyen a marosi főesperesség fiataljai vesznek részt. A liturgiát az egyházmegye közösségi oldalán közvetítik.  Az adventi koszorú harmadik gyertyáját december 10-én a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban gyújtják meg, a 17 órakor kezdődő szentmisére és a 15 órakor kezdődő programra a temesi főesperesség fiataljait várják. A liturgiát az egyházmegye közösségi oldalán közvetítik.  

Régen a karácsonyra való lelki felkészülést az advent heteiben megtartott hajnali szentmisék, roráték is elősegítették. Ezt a hagyományt elevenítették fel a fiatalok, amikor Temesvár templomaiban hajnali szentmisékre gyülekeznek. A roráté szentmisék programja a következő:november 30-án, szerdán 6 órakor a temesvár-józsefvárosi templomban. A liturgiát az egyházmegye közösségi oldalán közvetítik; december 7-én, szerdán 6 órakor a piarista templomban; december 14-én, szerdán 6 órakor a temesvár-mehalai templomban; december 15-én fjúsági szentségimádás a temesvár-józsefvárosi templomban 20 órakor; december 19-én szociális est Oravicabányán.

A Vino și vezi (Jöjj és láss!) kollégium pasztorális programja november28-án – 19.30-20.00 óra között szentmise az egyetemistáknak;                              28-án – 20.00-21.30 óra között film és mozifórum.

December5-én – 20.00-21.00 óra között Lectio divina; 10-én – 10.00-16.00 óra között lelkinap;12-én – 20.00-21.00 óra között szentségimádás;                                                      19-én – 19.30-20.00 óra között szentmise az egyetemistáknak;19-én – 20.00-21.30 óra között film și mozifórum.Helyszín: Temesvár, 1 Decembrie utca 1-es szám.

Elsőáldozók bemutatása és gyűjtés a temesvár-józsefvárosi plébániatemplombanA temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban advent első vasárnapján bemutatják az elsőáldozásra készülő gyermekeket a közösségnek. A csoportot jelenleg 27 gyermek alkotja, bemutatásuk a román és a magyar szentmisék keretében történik. 

A plébániai nőszövetség szervezésében a temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban az adventi szentmisék keretében gyűjtést szerveznek a karácsonyi szeretetcsomagok megvásárlásához. Idén 100 szeretetcsomag készül a betegeknek és az időseknek, a cipődoboz-akció keretében pedig 100 csomagot készítenek a nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek számára.

Adventi gyertyagyújtás a Millenniumi templombanA temesvári-gyárvárosi Millenniumi templomban a karácsonyra való felkészülés jegyében gyújtják meg az adventi koszorú gyertyáit november 26-án, december 3-án, 10-én és 17-én (szombati napokon) a délután 5 órakor kezdődő szentmise keretében. Gyónási lehetőség minden kedden és vasárnap a szentmisék alatt. 

Hangverseny a csanádi templombanAdvent első vasárnapján, november 27-én a csanádi Szent Gellért-templomban 16 órai kezdettel a Temesvári Nyugati Egyetem Zenei és Színművészeti Kara rézfúvós szakának hallgatói koncerteznek. Szólisták: Maria Vodovozova, Florinel Solonca, Andrei Mihăiescu, Andreea Caba, Bogdan Mihalache, Maria Pavlov. Zongorán játszik dr. Victor Părău.

Előkészületi megbeszélés fiatalokkal2023-ban Temesvár is viseli majd az Európa Kulturális Fővárosa címet. Erre az alkalomra készülve december 3-án, szombaton 19 órai kezdettel Pál József Csaba főpásztor a Püspökség székhelyén a különböző vallásfelekezetű közösségekben és lelkiségi mozgalmak keretében tevékenykedő fiatalokkal találkozik. A megbeszélés témáját a közös felkészülés és a 2023-ban együtt szervezendő programok képezik.

Mikulás-ünnepség a PüspökségenAdvent második vasárnapján, december 4-én délután 6 órakor a Temesvári Püspökség Mikulás-ünnepséget szervez az intézmény székhelyén az alkalmazottaknak és családjaiknak.

Karácsonyi koncert a Bánsági Bolgárok Szövetségének temesvári székhelyénSzent Miklós ünnepe alkalmából december 4-én, vasárnap 17 órai kezdettel a Bánsági Bolgárok Szövetségének székhelyén (Temesvár,  Piața Unirii, 14. szám) a Zavance kórus karácsonyi koncertet tart. A repertoárban többek között a Bánságban beszélt bolgár nyelvű adventi és karácsonyi dalok szerepelnek.

Országos megbeszélés a családpasztoráció munkatársaivalPál József Csaba megyés püspök, a Romániai Püspökkari Konferencia családpasztorációs felelőse december 5-én, hétfőn 10 órakor internetes kommunikációs felület segítségével online megbeszélést tart a romániai katolikus egyházmegyék családpasztorációs munkatársaival. A találkozó témáját a jövő márciusban megrendezendő országos találkozó előkészületei képezik.

Esperességi gyűlések December 7-én, szerdán az óbesenyői plébánián a csanádi esperesi kerület papjai vesznek részt gyűlésen. A találkozó 10 órakor szentmisével kezdődik, előadást tart Mirciov Sebastian helyi plébános. December 13-án, kedden a temesvár-erzsébetvárosi plébánián a temesvári és a dettai esperesi kerület papjai vesznek részt gyűlésen. A találkozó 10 órakor szentmisével kezdődik. 

Imaalkalom a temesvár-belvárosi református templombanDecember 7-én, szerdán 20 órai kezdettel a temesvár-belvárosi református templomban ökumenikus imát tartanak mindazoknak a különböző vallásfelekezetű közösségekben és lelkiségi mozgalmak keretében tevékenykedő fiataloknak, akik részt vesznek a Temesvár Európa Kulturális Fővárosa 2023 című projekt előkészítésében.

Találkozó lelkipásztorokkalDecember 7-én, szerdán 11 órakor a temesvári Püspökségen Pál József Csaba megyéspüspök azokkal a lelkipásztorokkal találkozik, akik be szeretnének kapcsolódni a jövőre tervezett egyházmegyei pasztorális napok szervezésébe. December 8-án, csütörtökön 19 órai kezdettel a temesvári Püspökségen Pál József Csaba megyéspüspök azokkal a lelkipásztorokkal találkozik, akik részt vesznek a Temesvár Európa kulturális fővárosa 2023 című projekt előkészítésében.

Életige találkozóDecember 7-én, szerdán a temesvár-józsefvárosi plébánián 19.30 órakor életige találkozót tartanak.

 

Hozzászólások