Egyházaink hírei

2023. november 3. 11:06 (péntek) /

„Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják.”

(Mt. 23, 11–12.)   

 

Arad

Az arad-belvárosi római katolikus templomban vasárnap, a hónap első vasárnapján 15 órakor német, 16 órakor magyar nyelvű szentségimádást tartanak. November folyamán az esti szentmiséket elhunyt szeretteinkért ajánlják fel. Hittanórára várják mindazokat a gyermekeket és fiatalokat, akik az első szentáldozás, illetve a bérmálás szentségéhez szeretnének járulni. Beiratkozni a plébániai irodában lehet.

Az arad-ségai Kis Szent Teréz római katolikus egyházközségben vasárnap, évközi 31. vasárnap 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 15 órakor szentmise Szederháton, utána megemlékezés az elhunyt szeretteinkről a temetőben. Az egyházközségben elhunyt Dóka Ferenc (58).

Szent Márton-napi ünnepség 

A STEP IN „Firimiturile se dăruiesc” nonprofit szervezet önkéntesei a lippai római katolikus plébániával együtt meghívják az összes lippai gyermeket egy lámpáskészítő műhelyre, hogy együtt ünnepeljék Szent Márton és a fény ünnepét. November 10-én délután 4 órától várják a jelentkezőket a régi német iskolában. Az óvodások és a kisebb gyermekek részvétele szülő/gyám kíséretében lehetséges. A műhelyt követően a gyermekek felvonulnak lámpásaikkal az utcán.

A pécskai római katolikus egyházközségben elhunyt Krakonya Tibor (52), Hajas András (73) és Tóth János István (67).

A nagyiratosi római katolikus egyházközségben 17 óráért szentmise egy fiatalon elhunyt katonáért. Ugyancsak pénteken délelőtt meglátogatják a betegeket, 16 órától a plébánián találkozó az elsőáldozók szüleivel, 19 órától találkozó a bérmálkozókkal. Szombaton 16 órakor Nagyvarjason megemlékező szentmise Csillag Zsuzsannáért, 17 órakor Nagyiratoson szentmise a plébánia elhunyt lelkipásztoraiért. Vasárnap Nagyiratoson 10, Nagyvarjason 11.30 órakor kezdődik a szentmise.

Az Arad-belvárosi református egyházközségben vasárnap 10 és 17 órától tartanak istentiszteletet. A kátéórára járó gyermekek számára kedden és szerdán 15 órától tartanak hittanórát és csütörtökönként a megszokott rendben bibliaórát tartanak 17 órától. 

A Mosóczy-telepi református egyházközségben vasárnap 10 és 18 órától tartanak istentiszteleteket, amelyek során Gombos Gábor lelkész hirdet igét. Kedden 10 órától csigakészítéssel egybekötött reggeli áhítat lesz, majd 17 órától férfi bibliaóra. Szerdán 18 órától házi bibliaóra lesz, majd csütörtökön 17 órától gyülekezeti bibliaórát tartanak. Pénteken a káté óra 18 órától, az ifjúsági bibliaóra 19 órától kezdődik. Szombaton 11 órától vallásórát tartanak. 

Az ágyai református egyházközségben vasárnap 11 órától Idősek vasárnapját tartanak istentisztelettel és szavalatokkal. Az esemény szeretetvendégséggel zárul.

Az erdőhegyi református egyházközségben a gyülekezeti hagyományokhoz híven a vasárnap 10 órától kezdődő istentisztelet keretet követően megkoszorúzzák az I és II. világháborús hősök emlékművét a templomkertben. 

A borosjenői református egyházközségben vasárnap Pankotán 9 órától, Borosjenőben 11 órától és Borossebesen 14 órától tartanak istentiszteletet. 

A feketegyarmati református egyházközségben november 14-e és 17-e között evangelizációs hetet tartanak az imateremben 18 órától. Az eseménysorozat során igét hirdet Nagy József református lelkipásztor. Az istentiszteleti alkalmak a Gondviselő és Megváltó Isten, a Bizalom Istenben a megpróbáltatások ellenére is, a Megigazulás kegyelemből hit által és a Be van-e írva a neved az élet könyvébe címmel zajlanak az igehirdetések.

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap a 10 órakor kezdődő istentisztelet után szeretetvendégséget, csütörtökön 17 órától bibliaórát, szombaton 10.30 órától vallásórát tartanak. A gyülekezet Facebook-oldalán naponta 10 órától áhítat követhető.

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben szombaton 15 órától kátéóra, vasárnap 11 órától istentisztelet következik.

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 17 órától tiniklub, vasárnap 10 órától istentisztelet szerepel a programban.

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap délelőtt megemlékezik Jézus Krisztus keresztáldozatáról és úrvacsorához járul. A délutáni istentiszteleten közösségépítő alkalom lesz.

 

Krassó-Szörény

Főpásztori látogatás

Pál József Csaba megyés püspök május 22-én megkezdte idei püspöki vizitációját, amelynek keretében az év folyamán a marosi főesperesség 1 plébániáját és a hegyvidéki főesperesség 8 plébániáját keresi fel. A látogatás alkalmával a Főpásztor találkozik az egyháztanács tagjaival, a fiatalokkal, a gyermekekkel, a plébánia munkatársaival, a testvéregyházak lelkipásztoraival, valamint a különféle egyesületek képviselőivel és felkeres egyet a plébánia filiái közül. A vizitáció következő állomása a kiskrassói egyházközség, amelyet november 9-én és 10-én keres fel a Főpásztor. Az ünnepi szentmise a kiskrassói templomban november 9-én, csütörtökön 20 órakor kezdődik. Itt Pál József Csaba megyés püspököt Gheorghe Patașan helyi plébános fogadja. 

 

Temes

Ifjúsági programok

Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ előzetesen kiadott pasztorális tervének megfelelően a novemberi programok a következők: november 6–8-án –Továbbképző az ifjúsági pasztoráció munkatársainak a Marienheim Ifjúsági Házban. 9-én – A temesvári és a dettai esperesi kerület fiataljainak találkozója Szent Márton napja alkalmából Csákon. 18-án – A temesvári és a csanádi esperesi kerület fiataljainak találkozója Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe alkalmából Nagyszentmiklóson. 23-án – Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ szervezésében július, augusztus és szeptember kivételével minden hónap harmadik csütörtökjén 20 órai kezdettel ifjúsági szentségimádást tartanak a Szent György Székesegyházban. A novemberi szentségimádásra 23-án este 8 órakor kerül sor. 26-án – Ifjúsági Világnap, Temesvár-Gyárváros, 10 óra.

A Vino și vezi (Jöjj és láss!) kollégium pasztorális programja novemberben

13-án – Lectio divina, 20–21 óra. 20-án – szentségimádás, 20–21 óra. 27-én szentmise az egyetemistáknak, 19.30–20 óra. 27-én – Film és mozifórum 20–21.30 óra között.

Bibliakör a Püspökségen

Pál József Csaba megyés püspök kezdeményezésére fiatal felnőtteket tömörítő bibliakör alakult a temesvári Püspökségen. A találkozókat lehetőség szerint minden hónap első és harmadik csütörtökjén 19 órai kezdettel tartják. 

Diakónusszentelés a Szent György-székesegyházban

Pál József Csaba megyés püspök november 11-én, szombaton a temesvári Szent György-székesegyházban szerpappá szenteli a csáki plébániához tartozó, józsefszállási születésű Ovidiu Virag és a kiskrassói születésű Branko Marian Duma teológiai hallgatót. Az ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik.

Ökumenikus találkozó Temesváron

November 16–18. között Temesváron tartja éves találkozóját az Együtt Európáért hálózat mintegy 300 küldötte.

Az Együtt Európáért (https://www.together4europe.org/) különböző egyházakhoz tartozó európai keresztény közösségek és mozgalmak szabad szövetsége, amelyek saját sokszínűségüket tiszteletben tartva közös célok mellett kötelezik el magukat: olyan Európáért dolgoznak, amelyet a testvériség jellemez, amely a kulturális sokféleségben erős társadalmi kohézióval rendelkezik, amely a béke üzenetét hordozza és híddá válik a népek között.

A CALLED TO UNITY Together in Timișoara elnevezésű rendezvényt ismertető szórólapon a szervezők a következőképpen fogalmaznak: 

„Európa Temesváron él”: itt különböző kultúrák találkoznak hitben és a mindennapi életben. Temesvár olyan hely, amely sok történetet mesél arról, hogy mit jelent az „együtt” szó. 

Várunk benneteket, és legyünk együtt a letéteményesei: a béke és testvériség Európájának, egy olyan Európának, amely keresztény gyökereiből él, Isten népe egységének!

Temesvár a reménység helye. Itt szeretnénk közösen elhelyezni a remény jelét: együtt, nem egymás ellen! Kelet és Nyugat találkozik. Az egység lehetséges.

A csütörtöki ünnepélyes megnyitót követően a rendezvény programjában az Együtt Európáért hálózat bemutatása, a házigazdák bemutatkozása szerepel Pál József Csaba megyés püspök és a meghívottak részvételével. Pénteken és szombaton előadásokra, tanúságtételekre, kiscsoportos tevékenységekre, különböző tematikájú műhelymunkákra, megemlékezésre a különböző fegyveres konfliktusok áldozataiért és imára a békéért, élménybeszámolókra, a jövő tervek bemutatására kerül sor. A rendezvény helyszíne a temesvári Timişoara Szálló, ugyanakkor a programok keretében a résztvevők felkeresik az ortodox érseki székesegyházat, az egyházmegyei Caritas szervezet több szociális létesítményét és a Kolping Házat.

Szentségimádás a temesvár-újkissodai templomban

A temesvár-újkissodai plébániatemplomban Jäger Béla helyi plébános vezetésével minden csütörtökön a 18 órakor kezdődő szentmise után szentségimádásra kerül sor, amelynek témája Jézus Szentséges Szíve. A szentségimádást a plébániai közösségért és az új plébániaépület befejezéséért ajánlják fel. 

Szent Márton-napi ünnepség

A csáki plébániatemplomban november 9-én, csütörtökön 18 órakor Tours-i Szent Márton püspök ünnepe alkalmából mesedélutánra kerül sor, amelyet a résztvevő gyermekek lampionos felvonulása követ. Fellép a temesrékasi fúvószenekar.

Esperességi gyűlés 

November 8-án, szerdán 10 órától a csanádi esperesi kerület plébániáin tevékenykedő lelkipásztorok tartanak gyűlést Nagyszentmiklóson.

A temesvári és a dettai esperesi kerület papjai november 14-én, kedden a temesvári bolgár személyi plébánia és Augustinov György helyi plébános szervezésében 10 órai kezdettel ülésen vesznek részt. 

 

 

 

 

Hozzászólások