Egyházaink hírei

2023. november 9. 17:41 (csütörtök) /

„Virrasszatok és készen álljatok, mert nem tudjátok, hogy az Emberfia melyik órában érkezik.”

Mt 24, 44.

 

Arad 

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban vasárnap 10 órakor a Rózsafüzér Társulat titokcserét tart. Hittan órára várják mindazokat a gyermekeket és fiatalokat, akik az első szentáldozás, illetve bérmálás szentségéhez szeretnének járulni. Beiratkozni a plébániai irodában lehet.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz-plébániatemplomban vasárnap 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor szentmise Tornyán.

Ma, pénteken ünnepeljük Tours-i Szent Mártont, este 17.30 órakor indulnak a gyerekek az 21-es iskolából lámpás felvonulásra. Szeretettel várjuk a gyerekeket és a fiatalokat a templomba.

 

Az újaradi római katolikus templomban szombaton reggel 8 órakor szentmise, 10 órakor hittanóra, előkészület az elsőáldozásra. Vasárnap 9 órakor magyar, 10 órakor német nyelvű istentisztelet. 13 órakor szentmise Angyalkúton. Az egyházközségben elhunyt Török Ecaterina (71). 

 

Szent Márton-napi ünnepség 

A STEP IN „Firimiturile se dăruiesc” nonprofit szervezet önkéntesei a lippai római katolikus plébániával együtt meghívják az összes lippai gyermeket egy lámpáskészítő műhelyre, hogy együtt ünnepeljék Szent Márton és a fény ünnepét. November 10-én délután 4 órától várják a jelentkezőket a régi német iskolában. Az óvodások és a kisebb gyermekek részvétele szülő/gyám kíséretében lehetséges. A műhelyt követően a gyermekek felvonulnak lámpásaikkal az utcán.

 

A nagyiratosi római katolikus templomban ma 17 órától megemlékező szentmisét tartanak Adrejkovits Julianna tiszteletére. 19 órától a plébánián találkozó a bérmálkozók számára, 20 órától találkozó a fiataloknak a kántorháznál. Szombaton az egyházközség küldöttsége részt vesz a temesvári diakónusszentelésen. Ugyanaznap 16 órától Nagyvarjason szentmise Viczkos János tiszteletére, 127 órakor Iratoson szentmise. Vasárnap 10 órakor Nagyiratoson, 11.30 órakor Nagyvarjason kezdődik a szentmise.

 

Az arad-belvárosi református egyházközségben csütörtökön 17 órától bibliaóra lesz. Vasárnap a 10 órától kezdődő istentisztelet ideje alatt vallásórát tartanak a gyerekeknek. Vasárnap a délutáni istentisztelet 17órától kezdődik. A következő héten, kedden 15 órától az I. éves kátéórára járóknak, szerdán 15 órától a II. éves kátéórára járóknak tartanak felkészítő órát.

 

A Mosóczy-telepi református egyházközségben vasárnap a 10 és 18 órától kezdődő istentiszteletek során Gombos Gábor lelkipásztor hirdet igét. Kedden 10 órától csigakészítéssel egybekötött reggeli áhítat lesz. Csütörtökön 17 órától gyülekezeti bibliaóra lesz. Pénteken 18 órától kátéórát és 19 órától ifjúsági bibliaórát tartanak. Szombaton 11 órától vallásóra lesz. 

 

Az ágyai református egyházközségben szombaton 10 órától gitárpróbát, 11 órától vallásórát, 14 órától I és II éves káté órát és 15 órától ifjúsági bibliaórát tartanak. A vasárnapi istentisztelet 11 órától kezdődik. 

 

A borosjenői református egyházközségben vasárnap 11 órától, Pankotán 9 órától, Borossebesen 14 órától és Csermőn 16 órától tartanak istentiszteletet. 

 

A feketegyarmati református egyházközségben november 14 és 17-e között evangelizációs hetet tartanak az imateremben 18 órától. Az eseménysorozat során igét hirdet Nagy József református lelkipásztor. Az istentiszteleti alkalmak a Gondviselő és Megváltó Isten, a Bizalom Istenben a megpróbáltatások ellenére is, a Megigazulás kegyelemből hit által és a Be van-e írva a neved az élet könyvébe? cím alatt zajlanak. 

 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órakor magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet, csütörtökön 17 órától bibliaórát, szombaton 10.30 órától vallásórát tartanak. A gyülekezet Facebook-oldalán naponta 10 órától áhítat követhető.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus egyházközségünkben pénteken 19 órától ifjúsági óra, szombaton 11 órától konfirmációi felkészítő, vasárnap 11 órától istentisztelet kezdődik. Csütörtök 18 órától nőszövetségi alkalomra kerül sor.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet közössége a vasárnap reggeli imaórán hálát ad, hogy Jézusban az Ige közel jött hozzánk. Ezt követően délelőtt és délután is az élő Igét közvetíti Szabó Sándor lelkipásztor aktuális igehirdetése.

 

 

Temes

 

Ifjúsági programok

Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ előzetesen kiadott pasztorális tervének megfelelően a novemberi programok a következők: 18-án – A temesvári és a csanádi esperesi kerület fiataljainak találkozója Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe alkalmából Nagyszentmiklóson. 23-án – Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ szervezésében július, augusztus és szeptember kivételével minden hónap harmadik csütörtökén 20 órai kezdettel ifjúsági szentségimádást tartanak a Szent György-székesegyházban. A novemberi szentségimádásra 23-án este 8 órakor kerül sor. 26-án – Ifjúsági világnap, Temesvár-Gyárváros, 10 óra.

 

A Vino și vezi (Jöjj és láss!) kollégium pasztorális programja

November 13. – Lectio divina, 20–21 óra. 20-án – Szentségimádás, 20–21 óra. 27-én – Szentmise az egyetemistáknak, 19.30–20 óra. 

 

Diakónusszentelés a Szent György-székesegyházban

Pál József Csaba megyés püspök november 11-én, szombaton a temesvári Szent György-székesegyházban szerpappá szenteli a csáki plébániához tartozó, józsefszállási születésű Ovidiu Virag és a kiskrassói születésű Branko Marian Duma teológiai hallgatót. Az ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik.

 

CALLED TO UNITY Together in Timișoara – Ökumenikus találkozó Temesváron

November 16–18. között Temesváron tartja éves találkozóját az Együtt Európáért hálózat mintegy 300 küldötte. Az Együtt Európáért (https://www.together4europe.org/) különböző egyházakhoz tartozó európai keresztény közösségek és mozgalmak szabad szövetsége, amelyek saját sokszínűségüket tiszteletben tartva közös célok mellett kötelezik el magukat: olyan Európáért dolgoznak, amelyet a testvériség jellemez, amely a kulturális sokféleségben erős társadalmi kohézióval rendelkezik, amely a béke üzenetét hordozza és híddá válik a népek között.

A CALLED TO UNITY Together in Timișoara elnevezésű rendezvényt ismertető szórólapon a szervezők a következőképpen fogalmaznak: 

„Európa Temesváron él”. Itt különböző kultúrák találkoznak hitben és a mindennapi életben. Temesvár olyan hely, amely sok történetet mesél arról, hogy mit jelent az „együtt” szó. Várunk benneteket, és legyünk együtt a letéteményesei: a béke és testvériség Európájának, egy olyan Európának, amely keresztény gyökereiből él, Isten népe egységének. Temesvár a reménység helye. Itt szeretnénk közösen elhelyezni a remény jelét: Együtt, nem egymás ellen!    Kelet és Nyugat találkozik. Az egység lehetséges.

A csütörtöki ünnepélyes megnyitót követően a rendezvény programjában az Együtt Európáért hálózat bemutatása, a házigazdák bemutatkozása szerepel Pál József Csaba megyés püspök és a meghívottak részvételével. Pénteken és szombaton előadásokra, tanúságtételekre, kiscsoportos tevékenységekre, különböző tematikájú műhelymunkákra, megemlékezésre a különböző fegyveres konfliktusok áldozataiért és imára a békéért, élménybeszámolókra, a jövő tervek bemutatására kerül sor. 

A rendezvény helyszíne a Timișoara Szálló, ugyanakkor a programok keretében a résztvevők felkeresik az ortodox érseki székesegyházat, az egyházmegyei Caritas szervezet több szociális létesítményét és a Kolping Házat.

 

A temesvár-újkissodai plébániatemplomban Jäger Béla helyi plébános vezetésével minden csütörtökön a 18 órakor kezdődő szentmise után szentségimádásra kerül sor, amelynek témája Jézus Szentséges Szíve. A szentségimádást a plébániai közösségért és az új plébániaépület befejezéséért ajánlják fel. 

 

Szent Márton-napi ünnepség

Tours-i Szent Márton napján régi német szokás szerint a gyermekek különböző programokon, lampionos felvonulásokon vesznek részt. Hasonló rendezvényre kerül sor november 10-én, pénteken a temesvári Szent György/székesegyházban, ahol Burman Gabriella hittantanár irányításával a Nikolaus Lenau Elméleti Líceum és a német tannyelvű óvoda kis növendékei szerepelnek. A tanulók énekkel, imával köszöntik az ünnepet. Tours-i Szent Márton tiszteletére Dirschl Johann általános helynök celebrál ájtatosságot a székesegyházban.

 

Esperességi gyűlés 

A temesvári és a dettai esperesi kerület papjai november 14-én, kedden a temesvári bolgár személyi plébánia és Augustinov György helyi plébános szervezésében 10 órai kezdettel ülésen vesznek részt.

Hozzászólások