Meghallani a Szentlélek hangját

Írta:
2024. június 17. 17:53 (hétfő) /

Az arad-ségai Kis Szent Teréz-plébániatemplomban szombaton 10.30 órakor kezdődött a szentmise, amelyen 45 fiatal részesült a bérmálás szentségében. Az ünnepélyes bevonulást követően ft. és ns. Király Árpád főesperes-plébános köszöntötte exc. Pál József Csaba megyés püspököt. Mivel június 13-án ünnepeltük Szent Antalt, annak egyik elmélkedésével üdvözölte a főpásztort és a nagyszámú híveket is, felsorolva a Szentlélek ajándékait. Együtt arra kérjük a Szentlelket, hogy szavai elevenek legyenek tetteinken keresztül. Nemcsak a bérmálkozókra, hanem az egész egyházközségre kérte a Szentlelket, hogy mindannyiunk számára hozza el a megújulást.

 

Felkérés a bérmálásra

Ft. és ns. Király Árpád az egyháztanács nevében, illetve a bérmálkozók nevében is két nyelven köszöntötte a megyés püspököt, majd megkérte, hogy a bérmálás szentségében részesítse a főpásztor a fiatalokat, hogy azok a Jóistentől kapott talentumokat felhasználva, bölcsen dönthessenek, velük legyen a szeretet, az öröm, a béke és a hűség. 

Exc. Pál József Csaba megköszönte a kedves fogadtatást, azt is, hogy zsúfolásig megtöltötték a templomot. A fiatalokkal történt beszélgetésen azok sok kérdést tettek fel, ugyanakkor szép válaszokat is kapott a maga kérdéseire. Egyik fiú azt válaszolta: eleinte nehéz volt eljárni a felkészítésre, ahol hosszú katekéziseket hallgattak, később azonban, miközben beengedte az életébe a Jóistent, egyre szebbé vált a felkészülés, az élete megváltozott. Azóta rendszeresen imádkozik, türelmes az emberekhez, akikkel szépen viselkedik. Mindez a Szentléleknek a műve, amit folytatni kell.

A továbbiakban közösen, két nyelven hangot adtak a szentgyónásnak, együtt énekeltek, két nyelven olvastak fel a Szentírásból, majd Baum Péter diakónus felolvasott az evangéliumból.

 

Ft. és ns. Király Árpád főesperes-plébános kérése

Ft. és ns. Király Árpád főesperes-plébános kifejtette: 

– Főtisztelendő püspök úr, az itt egybegyűlt bérmálkozók arra kérik, hogy őket a bérmálás szentségében részesítse! 

– Tanúskodik-e a plébános úr arról, hogy a bérmálandók megfelelő felkészítésben részesültek és méltók a szentség felvételére?

– A bérmálkozók megfelelő hitoktatásban részesültek és a szentgyónás, valamint a szentáldozás által készültek fel a bérmálás szentségének a felvételére. Ezért hisszük, hogy méltók a Szentlélek felvételére és, hogy Krisztushoz harcosai közé soroljuk őket.

– Kedves bérmálkozók, tudjátok-e, hogy a Szentlélek mit művel bennetek?

– A Szentlélek megerősít és megszentel minket, hogy hitünket megtartsuk és hitünknek éljünk – válaszoltak előbb magyarul, majd románul a bérmálandó fiatalok.

A főpásztor hozzáfűzte: „A Szentlelket minden reggel kérni kell: jöjj Szentlélek, világosíts meg, és töltsd be az életemet! Ha kértük, akkor tudjuk el is fogadni a Szentlelket! Utána hittel kell magunkat átadni Neki! A Jóisten a szívünkben az első helyet foglalja el, ha nem így van, akkor nincs ott. Mert ha Isten van szívünkben az első helyen, akkor rendezett, szép életünk lesz. Ha más kerül az első helyre, akkor felborul bennünk a rend. Ő azt akarja, hogy rendezett, szép, kiegyensúlyozott életet éljünk, ezért a vele való kapcsolatot mindig az első helyre kell tennünk! Kérjük, hogy legyen az első helyen, mert boldogságra, szép életre akar vezetni. A kéréshez nagyon fontos a csend és a nyugalom, hogy meghallhassuk az Ő hangját, ami a lelkünk mélyéről szól. A Szentlélek általában a bennünk lévő sebre helyezi az ujját, oda, ahol az életünk sebe rejlik, mert ott kell előbb gyógyítani. Addig tér oda vissza, ameddig a bennünk lévő seb be nem gyógyul. Csak csendben halljuk meg, mit is akar Ő tőlünk. Hallgassunk az Ő hangjára, hogy vezetni tudjon bennünket! Csak akkor történik gyógyulás, ha megtesszük, amit a Szentlélek kér tőlünk. A Szentlélek hangját csak akkor halljuk meg, ha szeretetben vagyunk, mert ez az Ő hullámhossza. Aki nincs szeretetben, az csak a saját hangját hallja belülről, ami nyugtalanságot okoz. Csak akkor lesz a Szentlélek hullámhosszán, ha szeretetben vagyunk egymással. Ti is bérmálandó fiatalok, amikor nem halljátok a Szentlélek hangját, azonnal tegyetek valakinek jót! Meglátjátok: ezzel egy lépést tettetek abba az irányba, hogy meghalljátok a Szentlélek hangját. Reggel, amikor felkeltek, az első gondolat legyen a Szentlélekkel kapcsolatos: drága Szentlélek, itt vagy a szívemben, segíts nekem, bátoríts minden mai dolgomban! Este vizsgáljátok meg a lelkiismereteteket: milyen mértékben hallgattam ma a Szentlélekre? Legfontosabb minden dolgunkban hűségesnek lenni a Szentlélekhez, hűségesnek lenni a keresztény közösségünkhöz, ámen!”

 

Bérmálás

„Mielőtt megkapnátok a Szentlelket, újítsátok meg a keresztényi fogadalmat! Amikor megkereszteltek titeket, helyettetek a szüleitek és a keresztszüleitek mondták a krisztusi hitet. Most, öntudatosan, magatok tegyetek hitvallást és feleljetek arra, amit az Anyaszent Egyház nevében kérdezek tőletek: ellene mondatok-e a gonosz léleknek, minden cselekedetének és csábításának? Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennynek és földnek a teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, ami Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett? Kínhalált szenvedett, akit eltemettek, de faltámadott a halálból, ott ül az Atyaisten jobbján? Hisztek-e a Szentlélekben, Urunkban és élettőnkben, akiben a mai napon a bérmálásban különleges módon részesített, úgy ahogyan pünkösdkor az apostolok részesültek? Hisztek-e a katolikus anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek feltámadásában és az örök életben? Ez a mi hitünk, ez az anyaszentegyház hite is, amit boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Készek vagytok-e ezt a hitet a hétköznapokban is tudatosan megvallani?”

A gyermekek kórusban válaszoltak igennel az elhangzott kérdésekre.

Miután a főpásztor románul is feltette a fenti kérdéseket, amelyekre ugyancsak pozitív válaszokat kapott, kifejtette: „Imádkozzunk Istenhez, a Mindenható Atyához, hogy árassza el jóságosan Szentlelkével a fogadott gyermekeit, akik újjá születtek az örök életre a keresztség vizéből. A Szentlélek erősítse meg őket bőkezű ajándékai által, szent olajával pedig alakítsa őket hasonlóvá Krisztushoz, az Isten Fiához, ámen! Egy szívvel és lélekkel egy a hitünk, egy a reményünk és a szeretetünk, amelyet a Szentlélektől kaptunk.” 

A közösen elmondott könyörgés után imádkoztak a szülőkért és a bérmaszülőkért, hogy a példájukkal megmaradjanak a hit útján. Ezt követően a bérmálkozók a bérmaszülők tenyerével a vállukon a főpásztor elé vonultak, aki a fiatalokat egyenként a nevükön szólította, szentelt olajjal keresztet írt a homlokukra, megérintette az arcukat, mondván: „Megbérmállak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen!”

 

Köszönet

A bérmás szentségének a kiosztása után együtt mondták el a könyörgést, majd egyik fiatal hölgy a megbérmáltak nevében köszönetet mondott a főpásztornak, akire Isten bőséges áldását kérte. Ugyancsak köszönetet mondott egy háromgyermekes anya is a gyermekeknek a Szentlélekkel történt találkozásért, hálájuk jeléül egy Szűz Máriát ábrázoló festményt adott át neki. Ugyancsak a szülők nevében Veres Attila apaként is köszönetet mondott a főpásztornak. Zárszóként ft. és ns. Király Árpád főesperes-plébános mondott köszönetet a bérmálásért, kifejtve: nekünk a Szentlélek azt jelenti, hogy mindig nyitott a szívünk iránta, hogy bátorítson és erősítsen. Isten igéjére hangolja a szívünket és a lelkünket, hogy megerősítsen az élet nehéz szakaszaiban. Hinni, vallani, élni, ez a mi küldetésünk. Megköszönte a munkatársaknak a felkészülésben nyújtott támogatásukat, a titkárnőnek, Máriának, Baum Péter diakónusnak és Melindának, Almási Gábor kántornak, a gondnoknőnek, Rózsikának amiért segítettek. Megköszönte a püspök atyának a bérmálást, amiért tartsa meg Isten egészségben, hogy tovább tudjon mindnyájunkat lelkesíteni. A bérmálási szertartás nemzeti imánk közös megszólaltatásával, felemelő hangulatban zárult.

Hozzászólások