„Úgy alkothatunk közösséget, ha egymásra odafigyelünk”

Írta:
2024. június 4. 17:26 (kedd) /

Június 1-jén, szombaton 11.30 órakor a zsúfolásig megtelt nagyiratosi római katolikus templomba exc. Pál József Csaba megyés püspök az Arad-kerületi papság társaságában, harangzúgás közepette vonult be. A padsorok előtt a bérmálásra felkészített 26 helybeli, kis- és nagyvarjasi leány és fiú foglalt helyet. A lányok piros ruhában, a fiúk fehér ingben, piros nyakkendővel jelentek meg az ünnepségen.

 

 

Plébánosi felkérés, püspöki tapasztalatok

 

Exc. Pál József Csaba megyés püspököt ft. Bakó László plébános üdvözölte, és felkérte, imádkozzon a 26 fiatalért, hogy az életben felnőtt keresztényekké váljanak a szüleik és a bérmaszüleik segítségével. 

A főpásztor megköszönte a fogadtatást, majd az októberi szinóduson való részvételen szerzett tapasztalatait osztotta meg. Ott ugyanis legkevesebb 300 püspök volt jelen, az egész egyház imádkozott értük, és érezte a Szentléleknek a jótékony hatását. „Ugyanúgy itt is jelen van, ha a templomban ilyen sokan vannak és csodálatosan énekelnek, imádkoznak. Ha együtt imádkozunk, nagy esélye van annak, hogy a szülők is, mi is befogadjuk a Szentlelket. Ha a Jóisten meg tudott változtatni embereket, akkor a mi szívünket is meg tudja változtatni. Kérjük együtt, hogy a Szentlélek szálljon le e fiatalok lelkébe, ugyanakkor mindnyájunk lelkében újítsa meg kegyelmét, jelenlétét. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg a bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Ő szent titkait!” 

A szentgyónás szövegének közös megszólaltatását követően a szentleckéből a bérmálandó fiatalok olvastak fel, és a fiatal hívek kórusa énekelt Papp Ádám orgonakíséretével.

 

 

Felkérés a bérmálásra

 

Ft. Bakó László plébános a főpásztorhoz fordult: „Főtisztelendő Püspök úr! 

Az itt egybegyűlt bérmálkozók kérik, hogy őket a bérmálás szentségében részesítse.”

A püspök a fiatalokhoz szóló kérdésekkel bizonyosodott meg a felkészültségükről. A fiatalok minden kérdésre kórusban válaszoltak. A pozitív válaszaik után a főpásztor bejelentette: „Nagyon jó volt betérni e templomba, ahol a szentmisén sok hívő vesz részt, akik nagyon szépen énekelnek. Maradandó élmény volt a fiatalokkal is beszélgetni, együtt lenni. Ahogy látom, ez az egyházközség nagyon rendben van. A mai, az apostolok bérmálkozásának a napja. Ahogy most ti is megbérmálkoztok, a ti szívetekre is leszáll a Szentlélek, a drága vendég, hogy a szívünkben lakjék, vezessen minket. A Szentlélek eljövetelével kapcsolatban három fogalmat szeretnék kiemelni: a Szentlélek akkor jön el, amikor mind együtt vagyunk; mindenkinek egyenként jön el a Szentlélek. (…) Testvéreim, kiemelném a közös imádság fontosságát, a családoknak a közös esti imádságát. Ha a család együtt imádkozik, akkor összetart, együtt is marad. Azt a fiatalt, aki a családból imádságos lelkülettel távozik, nem kell félteni. A plébániaközösség is fontos, tudatosítani kell magunkban, hogy mi mindannyian együtt vagyunk az egyház, amit együtt alkotunk. A templomhoz hasonlóan, ha a közösségbe nincs beleépítve minden tégla, akkor az nem állhat. Úgy alkothatunk közösséget, ha egymásra odafigyelünk, hogy észrevegyük, mit tehetünk egymásért. Erről mindenkinek magának kell döntenie, más nem teheti meg helyettünk. Tudatosítanunk kell magunkban és a házunk népével, hogy mindannyian az Úrhoz tartozunk, mert boldogok, akik Isten szavát hallgatják és meg is tartják. Amikor a diákokat megkérdezzük, mi az imádság, azt válaszolják, hogy olyankor Istennel beszélgetünk, elmondjuk neki mindazt, ami foglalkoztat bennünket. Most a prédikáció végén maradjunk csendben, hogy meghallgassuk: mit akar Isten nekünk, személyesen mondani.”

 

Exc. Pál József megyés püspök így folytatta: „Mielőtt megkapnátok a Szentlelket, újítsátok meg a keresztényi fogadalmat! Amikor megkereszteltek titeket, még nagyon kicsinyek voltatok, helyettetek a szüleitek és keresztszüleitek vallották meg a krisztusi hitet, ezért hangosan válaszoljatok arra, amit az Anyaszentegyházról kérdezek tőletek: ellene mondotok-e a gonosz léleknek, minden cselekedetének és csábításának?” „Ellene mondunk” – jött kórusban a válasz. „Hisztek-e Istenben, mennyei Atyánkban, mennynek és földnek teremtőjében?” „Hiszünk” – hangzott kórusban. „Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától születetett, kínhalált szenvedett, akit eltemettek, de feltámadt a halálból és ül az Isten jobbján? Hisztek-e a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, akiben a mai napon a bérmálás által különleges módon részesültök úgy, ahogy pünkösdkor az apostolok részesültek? Hisztek-e a katolikus anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a bűnök bocsánatában, a test feltámadásában és az örök életben?” Mivel minden kérdésre pozitív választ kapott, megállapította: „Ez a mi hitünk, ez az Anyaszentegyház hite is, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Készek vagytok-e ezt a hitet a hétköznapokban is tudatosan megvallani?” Miután erre is pozitív választ kapott, a püspök imádságra hívta a jelenlévőket. 

A bérmálkozók, vállukon a bérmaszülő kezével a főpásztor elé járultak, akinek a plébános megmondta a bérmálandó keresztnevét. A főpásztor a fiatalokat egyenként a nevükön szólította, hozzáfűzve: „Fogadd a Szentlélek ajándékénak a jelét!” Közben a homlokára szentelt hamuból keresztet rajzolt, majd megérintette az arcát.

 

 

Plébánosi köszönet

 

A bérmálás szentségének a felvétele után ft. Bakó László plébános köszönetet mondott a főpásztornak, majd a nagy- és kisvarjasi, illetve nagyiratosi bérmálkozók nevében egy-egy fiatal, jelképes ajándékok, egy csokor virág kíséretében a főpásztornak megköszönték a bérmálás szentségének a kiosztását.

A felkészítésben, valamint a vendéglátásban segítőknek is megköszönte a munkájukat, köszönetet mondott a templomkórusnak és a zenekarnak az áldozatos munkáért, a helybeli ortodox lelkésznek a részvételért. Utoljára, de nem utolsósorban köszönetet mondott Papp Attila polgármesternek, amiért mindenben segítette. Isten bőséges áldását kérve mindnyájukra, az ünnepélyes szentmise nemzeti imánk közös megszólaltatásával, felemelő hangulatban zárult.

Hozzászólások