100 éves a lupényi református templom

Írta:
2013. július 29. 17:06 (hétfő) /

A hit és az anyanyelv menedéke

Zsúfolásig megtelt vasárnap délután a lupényi református templom. A méltóságteljes és rendkívül felemelő jubileumon azonban nemcsak a helybéli vagy környező Zsil-völgyi városokból és Erdélyen kívüli testvérgyülekezetekből érkezett reformátusok, hanem lupényi katolikusok, unitáriusok és baptisták is szép számban jöttek el együtt ünnepelni a magyarság nevében református testvéreikkel.

1913-ban szintén összefogás révén épült fel a templom, a többi felekezet magyarsága besegített a reformátusoknak, egy évszázaddal később pedig együtt ünnepeltek a bányavidék magyarságára oly jellemző szolidaritás jegyében.

 

Múltbéli erősségeink jövőnk alapkövei

 

Az utóbbi évszázad a magyarság pusztítását célozta, de a magyarság túlélte az összes csapást, a nemzeti összetartozást nem sikerült kitörölni a magyar tudatból. A hit megtartó ereje révén maradt meg a magyarság még szétszakított testtel is, Lupényban ugyanúgy, mint Budapesten, mondta ünnepi felszólalásában Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke. A magas rangú anyaországi politikus ugyanis fontosnak tartotta, hogy személyes részvételével jelezze: a budapesti hatalom a szórvány legvégén helyezkedő maréknyi lupényi magyarsággal is törődik, ők is ugyanúgy a nemzet alkotórészei, mint a budapestiek. S a megmaradás és felemelkedés, a jövő alapköve továbbra is a keresztény hit, a család és a nemzeti összetartozás, nemcsak a magyarságé, hanem egész Európáé, bármennyire is támadják Európában Magyarországot emiatt, azok, akik ezen alapértékeket összeférhetetlennek tekintik a jövővel, a múlt eltünőfélben lévő maradványainak tekintve, hangsúlyozta Kövér László.

 

Közösség-összetartó menedék

 

100 éven keresztül a templom a magyarság menedéke volt, s a jövőben is ugyanez a szerep vár rá, fogalmazott igehirdetésében Kató Béla püspök. Nem csak ünnepekkor, hanem a mindennapi életben is. Az egyháznak ma is fontos közösség-összetartó szerepe van, aktívan részt kell vennie a nép életében, a közönségépítésben és a nemzeti öntudat megerősítésében, noha a magyarságra nehezedő történelmi viharok enyhültek az utóbbi 25 évben. A templom sokáig az anyanyelv, a hit és a magyar kultúra menedéke volt, s továbbra is annak kell maradnia, mert a gondok nem tűntek el, elmenekülni előlük, pedig nem lehet, még az informatikai forradalom nyomán egyre jelentősebb virtuális világba se, mondta az erdélyi reformátusok püspöke.

A templom nemcsak Isten házából áll, hanem az élő gyülekezetből is, a befogadó hitközösségből. A 100 éves – nemrég felújított – templom szép ugyan, igazi ékessége mégis a gyülekezet, mondta ünnepi felszólalásában Kovács-Szabadi Tünde, helyi lelkipásztor asszony. Adja a Jóisten, hogy a továbbiakban is ugyanilyen erős, összetartó és befogadó legyen, mint az eddigiekben.

A lupényi reformátusok között kevés a tősgyökeres bányavidéki, legtöbbjük a Székelyföldről, Szilágyságból, vagy Erdély többi vidékéről érkezett oda az évek során, a fehérebb kenyér reményében. A templom nemcsak lelki táplálékot biztosított számukra, hanem erős közösséggé kovácsolta, mondta ünnepi köszöntőjében Zsargó János, vajdahunyadi lelkipásztor, a Hunyadi egyházmegye esperese.

Somogyi Péter, a Budapest fasori, valamint Gyenge Károly, a torontálvásárhelyi (Vajdaság) testvérgyülekezetek lelkipásztorai rövid bibliaidézettel köszöntötték lupényi testvéreiket, akárcsak Márton Zoltán petrozsényi, valamint Gáll Sándor és Májai Zoltán korábban Lupényban szolgált lelkészek, illetve Koppándi-Benczédi Zoltán unitárius és Borzási Sándor baptista lelkipásztorok. Marthy Attila plébános külföldre utazott, így hát nem köszönthette a református testvéreket a római katolikusok nevében, de számos katolikus részt vett a testvérközösség ünnepén.

 

Reményteli őrség a végeken

 

Helytállásból bármely Kárpát-medencei magyar leckét vehet a lupényiaktól, a bányavidékiek szolidaritásából, összetartásából, hangsúlyozta ünnepi beszédében Winkler Gyula EP-képviselő, a Hunyad megyei RMDSZ elnöke. Csak az a közösség építkezik, amely reménykedik, amelynek van jövőbe vetett hite. Megfogyatkozva bár, a lupényi református közösség sokat épített az utóbbi években, és most is építkezik. Kitart a végeken, hogy a szórvány ne költözzön el. Mert a szórvány nem tűnik el, hanem elköltözik: a végek feladásával előbb Kolozsvár és közép-Erdély, majd később továbbköltözve a Székelyföld is elszórványosodhat. Ezért a végvárakat, mint például a bányavidéki magyarságot sosem szabad feladni, éppen ellenkezőleg, meg kell erősíteni.

A templom a magyarság őrbástyája az ezeréves határ tövében, a gyülekezet, pedig a katonái, üzente Dézsi Attila volt prefektus és kormányfőtitkár a református gyülekezet presbitereként. Neki köszönhetően vészelték át 100 év viszontagságait: 1918 előtt a Zsil-völgyében a magyarság volt többségben, az impériumváltás révén viszont létszámuk felére csökkent, majd az ötvenes-hatvanas és hetvenes években ismét jelentős növekedés történt az iparosítás idején. Az újabb létszámbeli fogyatkozás ellenére a közösség mégis erősödött az utóbbi években, visszakapta ingatlanjait, iskoláját, földjeit, a hit lángja pedig erőt ad a jövő építésére.

 

Kopjafa

 

A felszólalások után az egybegyűltek a templom udvarán folytatták az ünnepséget, ahol a nagyatádi (Somogy megye, Magyarország) testvérgyülekezettől ajándékba kapott kopjafát koszorúzták meg. 2009 óta az anyaországi református gyülekezetek testvérkapcsolatot építettek ki a határon túli hitközségekkel. Legtöbbjük figyelme nyilván a nagyvárosok vagy Székelyföld felé irányult, a nagyatádaiak viszont Réti Árpád, Kibédi származású, Lupényban is élt főgondnok javaslatára a bányavidéki gyülekezettel vette fel a kapcsolatot. Így alakult meg a Budapest-Fasor, Nagyatád, Torontálvásárhely és Lupény négyes testvér-gyülekezeti viszony, mely révén évente többször látogatják meg egymást, ismertette a helyzetet Jakab László, a nagyatádiak aradi származású lelkipásztora. A Réti Árpád által faragott, és ünnepélyesen megkoszorúzott kopjafán az áll: „Őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez testvér hűtlen ne légy soha”.

Az ünnepség végén – melynek szervezésében az Eben Haezer egyesület és a Communitas Alapítvány is anyagi segítséget nyújtott – szeretetvendégség várta a résztvevőket.

Hozzászólások